Splošni pogoji uporabe spletne strani

Universum je spletna stran, namenjena predstavitvi podjetja V SVET d.o.o., (Naubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU) in njegovih storitev pod imenom blagovne znamke Universum, stiku s strankami ter generiranju ponudb za stranke.

1. Definicije in veljavnost pogojev uporabe

V teh pogojih uporabe imajo izrazi naslednji pomen:

Universum je spletna stran dostopna na domeni www.universum.si;
Upravljavec ali ponudnik se nanaša na podjetje SVET d.o.o., Naubergerjeva ulica 30, 1000; Ljubljana, Slovenija, EU, ki je lastnik in upravljavec  spletne strani Universum.si;
Uporabnik ali stranka se nanaša na posameznika, ki obišče spletno stran Universum.si ali odda povpraševanje.

Pogoji uporabe spletne strani Universum veljajo za vsako obliko uporabe spletne strani Universum.si. Z uporabo spletne strani Universum se uporabnik in ponudnik strinjata s temi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemata.

Pogoji uporabe predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem in uporabnikom spletne strani Universum.si in veljajo od trenutka, ko so objavljeni na spletni strani Universum.si. Izdaja jih upravljavec, ki jih lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremeni. Novi pogoji stopijo v veljavo z objavo na Universum.si. Uporabnik je odgovoren, da je v vsakem trenutku seznanjen z veljavnimi pogoji uporabe in jih upošteva.

2. Omejena uporaba objavljenih vsebin

Ime Universum.si se ne sme uporabljati v kateri koli obliki in za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s pisnim dovoljenjem podjetja V SVET d.o.o.. Vsebine spletne strani Universum.si kot so: besedilo, grafični elementi, nekatere slike, logotip, gumbi, multimedijske vsebine in izvorna koda, so last upravljavca in so avtorsko pravno zaščitene kot intelektualna lastnina oz. kot podatkovna zbirka. Vsaka zloraba vsebine spletne strani Universum.si je prepovedana. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano kopiranje, objavljanje, razmnoževanje ali komercialna distribucija vseh zgoraj omenjenih informacij.

Zahvaljujemo se našim partnerjem in fotografom, ker so delili svoje fotografije in grafike za promocijo destinacij in storitev.

Vir nekaterih fotografij: stock.adobe.com; pexels.com; unsplash.com.

3. Varovanje zasebnosti uporabnikov

3.1 Izjava o varovanju osebnih podatkov

Naša dolžnost je varovanje zasebnosti uporabnikov spletne strani Universum.si. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. K temu nas zavezuje zakonodaja Republike Slovenije, zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Vse osebne podatke, pridobljene preko spletne strani Universum.si, uporabljamo zakonito in pošteno. Zbrane osebne podatke obdelujemo in uporabljamo samo za namene, za katere so nam bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletne strani Universum.si in izvedbo storitev, ki jih omogočamo.

3.2 Dovoljenje obdelave in shranjevanje osebnih podatkov uporabnika

Uporabnik izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev spletne strani Universum.si zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev uporabe.

3.3 Namen hrambe in obdelave podatkov
3.3.1 Obdelava osebnih podatkov za izvedbo storitev

Potrebne osebne podatke obdelujemo in shranjujeno za namene priprave ponudbe in sklenitve pogodbe, izvedbo storitev ter obveščanje v zvezi s storitvijo, pri čemer lahko upravljavec posreduje podatke drugim pogodbenim partnerjem (kot naprimer: partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom,…) tudi izven Slovenije, če je to potrebno za izvedbo storitve.
Sem sodijo zlasti, a ne izključno:

  • Ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov, kraj, država, regija, telefonska številka, e-naslov, številka osebne iskaznice in/ ali številka potnega lista, državljansvo, datum izdaje in veljavnosti dokumenta.
  • Datum pričetka in konca storitve, destinacija, opis storitev.
  • Cena, popust, števika računa in njegova vsebina ter način plačila.
3.3.2 Obdelava osebnih podatkov za oglaševanje in obveščanje strank

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene tržnega obveščanja o storitvah in novostih, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin strankam prek elektronske pošte in na spletnih straneh. Pri elektronskem obveščanju ima prejemnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil v vsakem poslanem sporočilu.

Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo obiske prejemnikov sporočil na spletno stran Universum.si in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo prepoznavanje naših strank uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja ponudbe in storitev ter prilagajanje nadaljnjih sporočil.  Za beleženje in analitiko podatkov uporabljamo tudi Google Analytics in orodja viralnih medijev kot je Facebook, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o piškotkih si preberite tukaj.
Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • priimek,
  • spol.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov.

3.3.3 Obveščanje v sklopu nagradne igre/ugodnosti

Osebni podatki, ki se bodo obdelovali in hranili: ime, priimek, e-pošta, naslov in telefon.

Uporabniki, ki želijo sodelovati v nagradni igri ali želijo koristiti ugodnost ponudnika se morajo strinjati s temi pravili in to potrditi. Podatke, ki jih upravljavec zbere jih posreduje ponudniku z namenom obveščanja o nagradni igri.

4. Obdobje hrambe

4.1. Obdobje hrambe za izvedbo storitev iz točke 3.3.1

Podatki se hranijo še 5 let po prenehanju pogodbenega razmerja z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja oz do poplačila terjatve. Računi se hranijo 10 let po preteku leta, na katerega se nanašajo, skladno z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

4.2 Obdobje hrambe za oglaševanje iz točke 3.3.2

Podatki se hranijo in obdelujejo do pisnega preklica.

4.3 Obdobje hrambe za nagradne igre iz točke 3.3.3

Obdobje hrambe določi organizator nagradne igre (ponudnik). Upravljavec se zaveže, da bo vsakemu uporabniku dovolil dostop, popravek in/ali izbris osebnih podatkov.

4.4 Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave

V prejetih sporočilih hranimo podatke še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. Odgovornosti in pravice stranke

Stranka lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, izbris oz prekinitev obdelave in hranjenja osebnih podatkov.

Osebne podatke strank hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov na elektronski naslov info@universum.si. Po preklicu soglasja stranke njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Preklic soglasja za obdelavo in hranjenje osebnih podatkov se izvrši v 30 dneh od njegovega preklica. Zahtevane informacije bo upravljavec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljavec lahko od uporabnika zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da uporabnik primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

V primeru suma stranke, da so ji s strani V SVET d.o.o kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, nas prosim kontaktirajte na elektronski naslov: info@universum.si, ali na naslov: Svet d.o.o., Naubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU. Stranka ima tudi pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.
Uporabnik je odgovoren za verodostojnost osebnih podatkov in resnost povpraševanja. Prav tako je odgovoren za vse posledice, ki izhajajo iz kršitev predpisov ali pogojev uporabe spletne strani in pogojev poslovanja V SVET d.o.o.

V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljavec spletne strani Universum.si takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.

5. Odgovornosti in pravice upravljalca

Kadar pride do upravičenega suma v zvezi z identiteto stranke, ki predloži zahtevo v zvezi z njenimi pravicami lahko upravljalec zahteva dodatno identifikacijo stranke.

Informacije, objavljene na Universum.si, so informativne narave. Upravljavec se bo trudil za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin spletne strani Universum.si, vendar ni odgovoren za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Avtorji ter upravljavec niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin na Universum.si. Kadar povezave na spletni strani Universum.si vodijo do spletnih strani izven domene www.universum.si, te strani niso pod nadzorom upravljavca in ta nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljavec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Upravljavec zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti spletne strani Universum.si skušal zagotavljati na najvišji možni ravni in da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletne strani Universum.si ali storitev, ki jih stran ponuja, v najkrajšem možnem času. Upravljavec ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani Universum.si zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja ter motenj delovanja, ki so posledica višje sile.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletne strani Universum.si in/ali nabor storitev, ki ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti spletne strani in/ali uporabniške izkušnje.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani Universum.si ali informacij oz. vsebin, ki so na njej objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo vsebine.

Upravljavec si pridržuje pravico, da upravljanje spletne strani Universum.si prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo uporabnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.

Upravljavec uporabnikom zagotavlja tehnično podporo in pomoč v zvezi z uporabo spletne strani Universum.si na elektronskem naslovu info@universum.si. Vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki vodi skladno s pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Upravljavec se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in vsebinske težave in jih odpravil v najkrajšem možnem času.

7. Politika upravljanja s piškotki

Spletna stran Universum s svojimi uporabniki gradi odnos, ki temelji na zaupanju in transparentnem poslovanju.

Spletna stran Universum.si za svoje delovanje ne uporablja piškotkov.

8. Končne določbe

Vprašanja in pripombe v zvezi s pogoji poslovanja in splošnimi pogoji uporabe spletne strani Universum.si sprejemamo na elektronskem naslovu info@universum.si.

V primeru spora v zvezi z uporabo spletne strani Universum.si, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 20.1.2020.